MgA. Tomáš Havlík

Biografie

Tomáš Havlík

narozen 31. 12. 1985 v Českých Budějovicích.

ateliér: Petrův Dvůr 93, Netolice

e-mail : tomu.domu@seznam.cz

fb : Tomáš Havlík sculptor

tel : +420 724 218 108Studium

2006 - 2012 Akademie výtvarných umění, Praha, absolutorium v atelieru Socha 2

u Prof. Jindřicha Zeithammla

2006 Střední uměleckoprůmyslová a vyšší odborná škola, Praha-Žižkov, obor Tvarování dřeva a řezbářství

2001 - 2005 Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov,

obor Kamenosochařství


Účast na vybraných výstavách a sympoziích

2017 Výstavní síň magistrátu v Českých Budějovicích

2016 Velvyslanectví České republiky v Pekingu, Čína

2016 Slezskoostravský hrad, Ostrava

2015 Galerie ,,Pod radnicí", Praha

2015 Visio Art Gallery, Plzeň

2014 Galerie ,,Sklepní scéna", Brno

2013 Tschechisch-Österreichisches Künstlersymposium

2013, 2014 Účast na akci ,,Strakonice v republice" - propagace jihočeských umělců v republice i v zahraničí společně s malířem Jiřím Máškou

2012 Sochařské sympozium ,,Botanika Organika", Unhošť

2012 Diplomanti AVU, společná výstava diplomantů pražské Akademie, Veletržní palác NG Praha

2009 MINOTAUŘI - společná výstava posluchačů RŠ AVU, Žirovnice

2009 Český dům Brusel, výstava u příležitosti Českého předsednictví EU, Brusel, Belgie

Realizace

2010 Chlapec se psem - součást Pomníku Josefa Lady v Hrusicích

O mně

...On si všímá drobné změny detailu, materiálu a jeho struktury. Uvažuje klasicky sochařsky. Má cit pro změny, které vnímá z pozice člověka, který se denně potkává a dotýká okolní reality. Jeho poznání jsou o věcech přítomných a ne přesahujících. Stojí na zemi a pracuje s věcmi ať už přítomnými, tak člověkem stvořenými dotýkanými v jejich surové nahotě. Na jeho práci je znát citlivost ke kvalitě a struktuře materiálu (v čemž mu musí být jistě vzorem vysoká suverenita této vlastnosti jeho učitele J. Zeithammla). Oceňuji při vší té až estetické výtvarnosti syrovost projevu...

Prof. Aleš Veselý, akad. sochař

Tomáš Havlík je vnímavou a přemýšlivou osobou, což se v uměleckém projevu pochopitelně zrdcadlí...

Prof. Jindřich Zeithamml, akad. sochař


OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE

Svoji pozornost a zaujetí soustředil Tomáš Havlík na závažný a vůči prostorovému záznamu nesmírně zajímavý fenomén času. Určitě jeden z nejinspirativnějších, ale přesto v sochařství ne právě často využívaných. On totiž vybízí a nutí k širšímu zamyšlení a úvahám, které již přesahují samo pojetí o chápání sochařství jako výrazového prostředku vyjadřovacího se ve třech dimenzích. Čas je dimenze čtvrtá a odkrývá nám cestu k úvahám, objevování a zkoumání dalších ,,jiných prostorů", které byť jsou, jak už dnes víme existující, ale nic o jejich struktuře a ustrojení nevíme a jsou tedy fyzicky, skrze hmotu, nezachytitelné. To je odbočka spíše k filozofickému pojetí tohoto problému. My teď ale pracujeme s hmotou a jsme v sochařské škole.

Rozpad jako důsledek plynutí času. Čas a jeho probíhání v dotyku s prostorem a hmotou. Stopy času - procesy entropickýh změn a pozvolných, zpomalených destrukcí. Právě ono uvědomění si zpomalení těchto destruktivních změn vyvolalo v Tomáši Havlíkovi vůli o pokus k zastavení času zafixováním okamžiku, momentu jinak nestále probíhajícího procesu - odehrávajícího se léta, staletí, věky před námi, po nás - mimo námi uchopitelnou dimenzi. Ani si neuvědomil, jaké to okno pootevřel. Ve své podstatě by to byl titánský pokus. Tak daleko ale Tomáš Havlík nejde. On si všímá drobné změny detailu, materiálu a jeho struktury. Uvažuje klasicky sochařsky. Má cit pro změny, které vnímá z pozice člověka, který se denně potkává a dotýká okolní reality. Jeho poznání jsou o věcech přítomných a ne přesahujících. Stojí na zemi a pracuje s věcmi ať už přírodními, tak člověkem stvořenými a dotýkanými v jejich surové nahotě. Na jeho práci je znát citlivost ke kvalitě a struktuře materiálu (v čemž mu musí být jistě vzorem výsostná suverenita této vlastnosti jeho učitele prof. Zeithammla). Oceňuji při vší té až estetické výtvarnosti syrovost projevu.

Věci instalovány s přiznáním jejich existence jako artefaktu. Poločas rozpadu je tu demonstrován v pozemském pojetí - velmi zemitém.

Čas tu zůstal ve druhé roli jako ovlivňovatel hmoty, kterou Tomáš Havlík ctí, jako to podstatné. Je to mimo filozofické konsekvence jak vnímat čas, jako jeden ze základních hybných momentů ve věčném, neúprosném a nezastavitelném koloběhu, vyplívající z poznání a uvědomění si neovlivnitelnosti existence časoprostorových mechanismů těchto hybných sil. Tady jde o okouzlení stopami, které čas zanechává na podobě věcí.

1.6.2012 prof. Aleš Veselý


PERSONAL INFORMATION

MgA. Tomáš Havlík

Date of birth: 31. 12. 1985, Czech Budweis

Address: Petrův Dvůr u Netolic

Email: tomu.domu@seznam.cz

Facebook: Tomáš Havlík sculptor

Website: https://havliksochy.cz

Nationality: Czech

EDUCATION

2006 - 2012 Academy of fine arts in Praque, Master´s degree in Sculpture Studio II/Jindřich Zeithamml School, graduated with diploma and the academic title MgA.

2006 Higher vocational school and Secondary school of applied arts, Praque - Žižkov, Shaping of wood and woodcarving

2001-2005 Secondary school of applied arts St. Agnes, Czech Crumlaw, Sculpture

WORK EXPERIENCE

2016 Embassy of the Czech Republic Beijing, China

2015 Art Gallery "Pod radnicí"

2015 Visio Art Gallery Pilsen

2014 Art Gallery " Sklepní scéna Brno"

2014 Czech- Austrian Art symposium

2013,2014 Taking part in the social event. "Strakonice v republice" (Strakonice in the Czech Republic), the promotion of South-Bohemian artists in the Czech Republic and abroad in association with the painter Jiří Máška

2012 Sculpture symposium "Botanika Organika", Unhošť

2012 The Master´s degree students from Academy of fine arts in Praque -The Collective exhibition in the Trade Fair Palace - National Gallery of Praque

2009 Minotaurs - The collective exhibition of students from RŠ AVU, Žirovnice

2009 Czech centrum Brussel - the exhibiton on the occassion of the Czech chairmanship in EU, Brussel, Belgium

REALIZATION

2010 The boy with the dog - the part of the Josef Lada´s monument in Hrusice

REFERENCES AND OTHERS

He noted the slight change of detail, material and its structure. He is considering classically sculpturally. He has the sense of changes that he perceives from the position of man who meets daily and touches the surrounding reality. His knowledge is about present not beyond things. He is standing on the ground and working with present things or with man who was created by touching in the raw nakedness. His work is sensitive to quality and to the structure of material (he was influenced there by his teacher J. Zeithamml - as a model of high sovereignty). I appreciate during the whole aesthetic art the rawness of his work.

Prof. Aleš Veselý, academic sculptor

Tomáš Havlík is perceptive and reflective person that is really useful for his artistic work.

Prof. Jindřich Zeithamml, academic sculptor

Vytvořte si webové stránky zdarma!